Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Valné hromady 5.4.2011

11. 4. 2011

 

členů MC Sedmikráska řítomní členové: viz prezenční listina

 

ůze:

Zahájení

Schválení programu valné hromady

Volba orgán

ů

Zpráva o

činnosti za rok 2010

Plán

činnosti na rok 2011

P

ředstavení nového projektu

Diskuze

Usnesení – záv

ěrečné hlasování

Záv

ěr

 

 

řívítala přítomné členy MC Sedmikráska a zahájila schůzi.

 

řítomní jednohlasně schválili program valné hromady.

 

ů

Pí Hradcová p

řednesla návrh na odvolání Jany Karasové z funkce místopředsedkyně občanského sdružení Sedmikráska a jmenování Ivany Benešové do této funkce.

Pí Hradcová podala návrh na zm

ěnu stanov ve smyslu rozšíření činnosti v bodě III stanov stávajících.

 

činnosti za rok 2010

Pí Hradcová informovala p

řítomné o činnosti MC Sedmikráska v průběhu roku 2010 a seznámila je s výroční zprávou pro rok 2010. Vyzdvihla především otevření Malé Sedmikrásky na Hošťálkově náměstí a zahájení činnosti laktační poradny.

 

činnosti na rok 2011

Pí Hradcová informovala p

řítomné o plánu výstavby toalet uzpůsobených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Malé Sedmikrásce a o vytvoření bezbariérového přístupu tamtéž.

Dále podala informaci o rozjezdu projektu První kr

ůček ke školce, který byl v prostorách Malé Sedmikrásky zahájen v březnu 2011 a probíhá každé pondělí v dopoledních hodinách. Pí Hradcová vyjádřila přesvědčení, že i přes pomalý začátek bude nakonec tento projekt úspěšný, neboť počet zájemců se zvyšuje.

Pí Benešová informovala o zám

ěru vytvoření propagačního letáku MC Sedmikráska.

 

 

ředstavení nového projektu

Pí Benešová p

ředstavila přítomným nový projekt, jímž je Socíální centrum MC Sedmikráska, který bude zahájen v dubnu 2011 v prostorách Malé Sedmikrásky. Každé úterý zde bude odborníky v daném oboru poskytováno bezplatné poradenství z oblasti právní, sociální, pedagogicko-psychologické a finanční. Současně jsou plánovány přednáškové cykly týkající se témat z těchto oblastí.

 

častnění navrhli pravidelné setkávání členů MC Sedmikráska, na němž budou projednávány potřebné úkoly. Termín stanovili vždy na první úterý v měsící od 20: 00.

Vstupné do herny bude ponecháno ve shodné výši jako v roce 2010.

Byla navržena úprava otevírací doby a to v tomto smyslu: V p

řípadě nulové účasti se herna zavírá dopoledne v 10:45 a odpoledne v 16:45. Informace bude zveřejněna na webových stránkách a vstupních dveřích, což zajistí pí Hradcová.

U kroužk

ů zůstávají podmínky platby a omlouvání absence dle provozního řádu z r. 2010.

Byl podán návrh na poskytování 10% slevy ze vstupného na akce po

řádané MC Sedmikráska pro pojištěnce ZP MV.

 

ěrečné hlasování

Na záv

ěr valné hromady bylo provedeno hlasování o projednávaných návrzích a změnách. Všechny projednávané body byly přijaty jednohlasným souhlasem přítomných členů.

 

 

ňka Soběslavová

Zápis provedl: Zde

Usnesení – záv

Diskuze

P

Plán

Zpráva o

Volba orgán

Schválení programu valné hromady

P

1.Zahájení

Pí Hradcová p

Program sch

Termín konání valné hromady: 5. 4. 2011 od 18:00

Místo konání valné hromady: prostory MC Sedmikráska, nám. Svobody, Žatec

P

 

 

Zápis z valné hromady

členů MC Sedmikráska

 

řítomní členové: viz prezenční listina

 

ůze:

Zahájení

Schválení programu valné hromady

Volba orgán

ů

Zpráva o

činnosti za rok 2010

Plán

činnosti na rok 2011

P

ředstavení nového projektu

Diskuze

Usnesení – záv

ěrečné hlasování

Záv

ěr

 

 

řívítala přítomné členy MC Sedmikráska a zahájila schůzi.

 

řítomní jednohlasně schválili program valné hromady.

 

ů

Pí Hradcová p

řednesla návrh na odvolání Jany Karasové z funkce místopředsedkyně občanského sdružení Sedmikráska a jmenování Ivany Benešové do této funkce.

Pí Hradcová podala návrh na zm

ěnu stanov ve smyslu rozšíření činnosti v bodě III stanov stávajících.

Pí Hradcová podala návrh zm

ěny názvu Mateřské centrum Sedmikráska Žatec na Rodinné centrum Sedmikráska Žatec.

 

činnosti za rok 2010

Pí Hradcová informovala p

řítomné o činnosti MC Sedmikráska v průběhu roku 2010 a seznámila je s výroční zprávou pro rok 2010. Vyzdvihla především otevření Malé Sedmikrásky na Hošťálkově náměstí a zahájení činnosti laktační poradny.

 

činnosti na rok 2011

Pí Hradcová informovala p

řítomné o plánu výstavby toalet uzpůsobených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Malé Sedmikrásce a o vytvoření bezbariérového přístupu tamtéž.

Dále podala informaci o rozjezdu projektu První kr

ůček ke školce, který byl v prostorách Malé Sedmikrásky zahájen v březnu 2011 a probíhá každé pondělí v dopoledních hodinách. Pí Hradcová vyjádřila přesvědčení, že i přes pomalý začátek bude nakonec tento projekt úspěšný, neboť počet zájemců se zvyšuje.

Pí Benešová informovala o zám

ěru vytvoření propagačního letáku MC Sedmikráska.

 

 

ředstavení nového projektu

Pí Benešová p

ředstavila přítomným nový projekt, jímž je Socíální centrum MC Sedmikráska, který bude zahájen v dubnu 2011 v prostorách Malé Sedmikrásky. Každé úterý zde bude odborníky v daném oboru poskytováno bezplatné poradenství z oblasti právní, sociální, pedagogicko-psychologické a finanční. Současně jsou plánovány přednáškové cykly týkající se témat z těchto oblastí.

 

častnění navrhli pravidelné setkávání členů MC Sedmikráska, na němž budou projednávány potřebné úkoly. Termín stanovili vždy na první úterý v měsící od 20: 00.

Vstupné do herny bude ponecháno ve shodné výši jako v roce 2010.

Byla navržena úprava otevírací doby a to v tomto smyslu: V p

řípadě nulové účasti se herna zavírá dopoledne v 10:45 a odpoledne v 16:45. Informace bude zveřejněna na webových stránkách a vstupních dveřích, což zajistí pí Hradcová.

U kroužk

ů zůstávají podmínky platby a omlouvání absence dle provozního řádu z r. 2010.

Byl podán návrh na poskytování 10% slevy ze vstupného na akce po

řádané MC Sedmikráska pro pojištěnce ZP MV.

 

 

ěrečné hlasování

Na záv

ěr valné hromady bylo provedeno hlasování o projednávaných návrzích a změnách. Všechny projednávané body byly přijaty jednohlasným souhlasem přítomných členů.

 

 

ňka SoběslavováZápis z valné hromady

Zápis provedl: Zde

Usnesení – záv

Diskuze

P

Plán

Zpráva o

Volba orgán

Schválení programu valné hromady

P

1.Zahájení

Pí Hradcová p

Program sch

Termín konání valné hromady: 5. 4. 2011 od 18:00

Místo konání valné hromady: prostory MC Sedmikráska, nám. Svobody, Žatec

P