Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Mateřského centra Sedmikráska Žatec o.s.

6. 8. 2008

Stanovy Mateřského centra Sedmikráska Žatec o.s.

 

I.

Název a sídlo

 

Mateřské centrum Sedmikráska Žatec o.s. (dále jen sdružení) má své sídlo v Žatci , Svatováclavská 1931, 438 01

 

II.

Charakter sdružení

 

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o

sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

III.

Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) provozování mateřského centra jako zařízení sociálně preventivní pro rodiny s dětmi

b) posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy

c) umožnit rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí

d) spolupráce s jinými organizacemi a orgány státní správy

 

IV.

Formy činnosti sdružení

 

I. Hlavní činnost:

a) praktická činnost v souladu s cíli uvedenými v článku III.,

b) informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky, ostatními iniciativami a rodiči, a to našimi i zahraničními,

c) informační a poradenská pomoc jednotlivcům i organizacím.

 

II. Doplňková (vedlejší) činnost

a) pořádání seminářů, přednášek a akcí pro veřejnost.

 

 

V.

Příznivci a členové sdružení

 

Členem sdružení (dále také jen "člen") mohou být pouze fyzické osoby. Členem mohou být i cizinci. Členem se fyzická osoba stává schválením její písemné přihlášky výborem občanského sdružení a zaplacením členského příspěvku. Se schválením přihlášky musí souhlasit všichni členové výboru.

Statutárním orgánem je kolektivní orgán, který je tvořen tříčlenným výborem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech společně.

Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy sdružení dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci sdružení pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení valné hromady.

 

Členové mají právo:

 

- volit do orgánů sdružení a být do nich voleni

- účastnit se valné hromady a rozhodovat na něm, mají hlasovací právo

- na přístup ke všem písemnostem, které se týkají občanského sdružení

- aktivně se podílet na činnosti sdružení

 

 

Povinností členů je dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení.

 

Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím valné hromady. K vyloučení může dojít pouze pokud člen

sdružení svým jednáním porušuje tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, zejména pokud koná proti

cílům sdružení nebo používá prostředky neslučitelné s těmito stanovami nebo s rozhodnutími valné hromady.

 

VI.

Organizační uspořádání

 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valná hromada se schází minimálně jednou za 12 měsíců a svolává ji výbor sdružení. Výbor je povinen valnou hromadu svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů. Ze svých schůzí pořizuje valná hromada zápis, který podepisují všichni přítomní členové.

Valná hromada rozhoduje o:

 

- schválení písemné přihlášky fyzických osob,

 

- vyloučení člena ze sdružení,

 

- změně stanov,

 

- zániku sdružení,

 

- volbě a odvolání výboru sdružení.

 

Valná hromada rozhoduje, není-li stanoveno jinak, dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.

 

Statutárním zástupcem a výkonným orgánem sdružení je výbor , který má tři členy. Výbor volí a odvolává valná hromada. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem sdružení. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedání schopný a usnášeníschopný, jsou-li přítomní alespoň jeho dva členové.

 

VII.

Hospodaření sdružení

 

Příjmy sdružení tvoří dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové a doplňkové činnosti v souladu s cíli sdružení.

 

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku III. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov.

 

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

  

VIII.

Zánik sdružení

 

O zániku sdružení rozhoduje valná hromada absolutní většinou hlasů všech přítomných členů. V případě zániku jmenuje valná hromada minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.